Antistat

RODO

Informacje dla Klientów Firmy  ANTISTAT-ESD EWELINA DIMITROWA

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej zwane Rozporządzeniem.

W związku z powyższym informujemy, iż od 25.06 2019 roku Klientom będą
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez
Firma ANTISTAT-ESD EWELINA DIMITROWA oraz będą poniższe informacje i
zasady związane z przetwarzaniem danych.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Firma ANTISTAT-ESD EWELINA DIMITROWA ul. Józefa Kraszewskiego 10A/5 60-518 Poznań, Wielkopolskie, adres e-mail: kontakt@www.antistat-esd.pl.

II. Cele przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Firma ANTISTAT-ESD EWELINA DIMITROWA jest przesyłanie ofert handlowych, przygotowywanie
wycen, przyjmowanie zamówień i ich obsługa.

III. Informacje o zbieranych danych osobowych
Firma ANTISTAT-ESD EWELINA DIMITROWA informuje, że zbiera
następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostarczenia przesyłki, dane potrzebne
do wystawienia faktury, numer telefonu, adres e-mail.
IV. Odbiorcy danych osobowych
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy
spedycyjne i współpracujące w realizacji zamówienia.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Firma ANTISTAT-ESD EWELINA DIMITROWA, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych,,
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-
mail: kontakt@www.antistat-esd.pl

VII. Skarga do organu nadzorczego
W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisy Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia i realizacji
zapytania/zamówienia. W przypadku nie podania powyższych danych nie będzie
możliwości przeprowadzenia powyżej wymienionych czynności.

IX. Profilowanie danych osobowych
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą/będą podlegały profilowaniu.
X. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane mogą również pochodzić z źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i
rejestrów: REGON, NIP, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS))